Εγγραφές στην Α' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Εγγραφή μαθητών στo Μουσικό Σχολείο Καβάλας

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στο Μουσικό Σχολείο και συγκεκριμένα στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.
(Νομοθεσία: Γ2/3850/1.7.98 Υ.Α.), (ΦΕΚ 658/τ.β/1-9-98).

Αρμόδια Υπηρεσία
Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας με τη διοικητική στήριξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέσω της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

Διαδικασία
Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10 μέχρι 25 Μαϊου κάθε έτους.

Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), που ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του μουσικού Σχολείου είναι :
Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο( ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό ), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Ε.Ε., με πρόσκληση του προέδρου της, και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, καταρτίζει πίνακα επιλογής των υποψηφίων.

Οι γονείς των μαθητών που επιλέχθηκαν για να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, εφοδιάζονται με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο προσκομίζουν στο γυμνάσιο όπου γράφτηκε το παιδί τους με το ισχύον σύστημα εγγραφής, μετά την αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο.

ΛΥΚΕΙΟ

Στο Μουσικό Σχολείο και συγκεκριμένα στην Α΄ τάξη του Λυκείου εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Μουσικών Γυμνασίων.

 

Μετεγγραφή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας

Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου-Λυκείου), από άλλο Μουσικό Σχολείο επιτρέπονται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αν υπάρξουν κενές θέσεις στη Β΄ και Γ΄  τάξη του Γυμνασίου ή Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων που ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και μετά από πρόταση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι η Θεωρία και Πράξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής, η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, καθώς και τα υποχρεωτικά όργανα.

Η ύλη των εξετάσεων προέρχεται από την ύλη που διδάχθηκε κατά το τρέχον σχολικό έτος και ανακοινώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους.